خوانش نزدیک

یاد آر زشمع مرده

تجربه پرسه زنی، مهارت پیگیری سرنخهای تاریخ شهر را در پرسه‌زن افزایش می‌دهد. تجربه درمیان گذاشتن اطلاعات امکان. شفاف‌سازی سرگذشت شهر را محیا می‌کند. هر چه تکمیل این اطلاعات از حوزه‌های بیشتر و در مقیاس کوچکتری باشد مستندنگاری دقیقتری صورت می‌گیرد و امکان بهره‌برداری گروههای پژوهشی بیشتری را محیا می‌نماید.

مدتهاست که وضعیت مقبره شهدا مشروطه، جهانگیر خان صوراصرافیل و ملک ‌المتکلمین مورد توجه قرار گرفته است. همواره اخباری از شرایط مرمت . پیگیری‌ها منتشر می‌شود.
در جستجوی تصاویر این مقبره همواره عکسهای مشابهی از وضعیت تخریب شده آن دیده می‌شود. به تازگی مطلع شدیم از طریق ورودی بیمارستان لقمان امکان مشاهده بنا میسر می ‌شود.
تصویری که مشاهد می‌کنید مربوط به مقبره مزبور که در روزنامه اطلاعات ، سال ۱۳۵۷ می باشد. علی رغم اینکه در هیچ یک از نقشه ها نه بیمارستان لقمان نشان داده شده و نام بن بست جنب بمارستان ذکر شده است، به گواهی تصویر این بن بست تا سال ۵۷ ملک المتکلمین نام داشته است که هم اکنون نام ابراهیمی بر خود دارد.
پ.ن: عنوان اشاره به شعری دارد که علی اکبر دهخدا پس از اینکه جهانگیرخان صوراصرافیل به خواب دهخدا آمده و می گوید: «چرا نگفتی او جوان افتاد؟»

تصویر مقبره در بازه ۴۱سال
  • نکته قابل توجه نام کوچه ملک المتکلمین است که در حال حاضر به ابراهیمی تغییر نام یافته است.
  • روزنامه مربوط به سال ۵۷ و ارسالی آقای شاهرخ آریا ست.
  • تصاویر توسط وحید لطفی‌منش در هفته اول دیماه ۱۳۹۸ گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.