• اطلاع رسانی

    پرسه در رگهای تهران

    معرفی ایده کار : ایده خیابان گالری ها نخستین بار توسط دکتر غزال کرامتی مطرح شد .ایده ای که در آن شهر به بزرگی یک گالری بود و هر پلاکی می توانست یکی از آثار ارزشمند آن باشد و معرفی شود . پرسه دررگهایتهران بر مبنای همین ایده سازو کار را شکل داده است ,وارد هیچ بنایی نمی شود همیشه در مسیر است و همچون کودکی ناشناخته هارا تجربه می کند و همچون باستان شناسی تلاش می کند روایت هارا بیرون بکشد. . در مجموعه گشتهای پرسهدررگهای تهران در گنجینه جداره های پرهیاهوی، هزار توی شهر قدم می زنیم تا گالری همیشه دایر شهر تهران را حس کنیم.۱-محور اول: امامزاده…