• یادداشت

    نامه می‌نویسم پس هستم

    و حالا ساختن فضا با مردم “شاید وقت آن رسیده باشد که قضاوتهای متخصصانه جایی هم برای عواطف و احساسات انسانی باز کنند و به آنها نه صرفا به چشم منبع جانبداری و پیش داوری، که به چشم همنشین ناگزیر و همواره حاضرِ شناخت و منطق نگاه کنند و در پی راههایی برای همزیستی میان آنها باشند. به زعم تراگ مورتن، رویکرد روایی می‌تواند چنین نقشی ایفا کند، قلمرو شهرسازی را فراخ‌تر و همه شمول‌تر کند و برای خاطره‌ها و قصه‌های مردمان کوچه و خیابان، سهمی حداکثری در فرایند و فراورده شهرسازی قائل شود.”شنیدنِ شهر روز واقعه چهارم تیرماه ۱۴۰۱ بود که سر انجام تصمیم معاونت معماری و شهرسازی وقت…