• تاریخ تهران,  کاشی‌های تهران

    کاشی های تهران

    کاشی های تهران حکایتهای متفاوتی را در طول زمان گرفته است. آنچه که از کاشی ها بر نماها مانده نوشته ای است که عموما محتوای مذهبی دارد. ذکری مانند دعای پشت سر. در سال گذشته موجی از این کاشی دزدی ها در رسانه ها منتشر شد. اخباری که تنها از سرقت آنها سخن می گفت و دیگر هیچ. در ادبیات گفتاری نسلهای گذشته شماره پلاک با عنوان “کاشی …” نام برده می شد. دزدی کاشی‌های تاریخی در آشفته‌بازار میراث‌فرهنگی دزدی کاشی در اصفهان اسناد فروش کاشی دزدی در شیراز سرقت کاشی در تهران