• چهره‌ های تهران,  صنعتگر

    علی خسرو شاهی

    خبر احتمال تخریب خانه علی خسروشاهی  اطلاعاتی از سابقه مالکش در ۲۱ مهرماه منتشر شد. هنوز خبری مبنی بر پیشرفت این پروژه به سوی تخریب منتشر نشده است و البته خبری هم از پیگیری نهاد یا ارگانی نیز منتشر نشده. نکته حایز اهمیت در این روایت اینجاست که به واسطه خبر تخریب خانه این مرد مومن، غباری از تاریخ توسعه صنعت این کشور برداشته شد. لازم به ذکر است بخشی از اعتبار یک مکان به رویداد و  یا اعتبار و سرمایه اجتماعی صاحبش می باشد. به نقل از دکتر سید موسی دیباجچ این خانه است که باعث تعلق خاطر انسان به جهان می شود. اگرچه فرصت دلجویی از صاحب کارخانه…